2018 - October - 16

Szakosztályaink életéből:

Főoldal - Szakosztályunk
Íjászat PDF Nyomtatás E-mail
„Meghatottan tisztelem, hogy enyémnek hitt testemen ősök szokása éled”
Weöres Sándor
Szakosztályvezető:

vitéz Vörös András

06/30 474 85 94
Gazdasági vezető: Donáczi István
06/30 956 01 50
A Szakosztály titkára: Horváth György 
06/30 383 78
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Találkozó

Időpont: Hétfő:  17:30- 19:30-ig

Hely: NTE Ady Endre úti csarnoka

Működési szabályzat


A Nagykanizsai Torna Egylet 1866.Íjász szakosztályának szervezeti és működési szabályzata.

Az NTE 1866. egyesület elnöksége a 2009. január 15-ei gyűlésén határozott az

Íjász Szakosztály megalapításáról az egyesület keretein belül.

1.    A szakosztály neve: Nagykanizsai Torna Egylet 1866. Íjász szakosztály   

(továbbiakban: Szakosztály) Rövid elnevezések: NTE 1866 íjász szakosztály

2.    Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 78.

3.    Működési területe:  Az NTE 1866 kijelölt épülete, és a környező

szabadtéri terület.

4.    A Szakosztály céljai és feladatai:

 • Az NTE 1866 Egyesület tagjaként az íjász sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók rendezése. Az Egyesület elnökségének jóváhagyásával, sportversenyek szervezése és rendezése.
 • A Szakosztály tagjainak, hazai és nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása.
 • Edzőtáborok szervezése.
 • A sportág elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések szervezése.
 • Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása.
 • Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok segítése.


5.  A tagsági viszony keletkezése:

A Szakosztály tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi természetes személy,aki az Egyesület alapszabályát illetve a Szakosztály működési, biztonságtechnikai szabályzatát elfogadja, és a tagdíjat befizeti. Tagsági viszony létesítése: A tagságot kérelmezni kell a Szakosztály vezetőségénél, melyről egyhangú döntés esetén a jelentkezőt regisztrálják. A tagokról a Szakosztály nyilvántartást vezet. A Szakosztály pártoló tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi természetes vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely a pártoló tagsági díjat befizeti, de a Szakosztály munkájában nem kíván részt venni. Tiszteletbeli taggá választható az az akár magyar, akár külföldi állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével, anyagi vagy dologi támogatásával jelentős érdemeket szerzett a sportág magyarországi népszerűsítésében.


6.   A tagsági viszony megszűnik:

 • a kilépés írásbeli bejelentéséve
 • a tagdíj 3 hónapos késedelme
 • a tag halálával, nem természetes személy tag megszűnésével
 • a vezéri tanács többségi szavazata esetén javaslatot tehet tagok kizárására


7.   A szakosztály tagja jogosult:

 • részvételre a Szakosztály tevékenységében és rendezvényein,
 • arra, hogy a Szakosztály tisztségviselőjének megválaszthassák,
 • a Szakosztály valamely szervének törvénysértő határozatát, illetve
 • a Szakosztály tagjainak többségét indokolatlanul hátrányosan érintő határozatát a
 • Egyesület elnökségi ülése, mint felettes szerv előtt megtámadni;
 • a Szakosztály céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni és a Szakosztály vezetőségének, azt előterjeszteni, illetve döntésre azt előkészíteni,
 • a Szakosztálytól szakmai érdekvédelmet igényelni, a Szakosztály célja szerint, annak támogatását igénybe venni.


7.a  A szakosztály tagja köteles:

 • a tagdíjat rendszeresen megfizetni, Mértéke 2010. 02. 26-tól amíg a Szakosztály másként nem határoz:
 • Havi ifi, gyerek, felnőtt díj: 1500 Ft Havi családos díj: 2000 Ft (két főtől, korlátlan számú egy háztartásban élő családtaggal) A tagdíjat a gazdasági vezetőnek kell fizetni havi gyakorisággal.
 • a sportág etikai szabályait és elveit megismerni, megtartani és érvényesíteni, valamint tagtársai részére azokat tanítani,
 • a sportágban képességei szerint a legjobb teljesítményre törekedni.
 • tisztségbe történő megválasztása esetén feladatait legjobb képességei szerint ellátni
 • a biztonságtechnikai szempontokra figyelemmel lenni, a foglalkozásvezető ilyen irányú
 • utasításait követni
 • a 10 év alatti gyermek csak felügyelettel vehet részt a gyakorlásokon.
 • az általa okozott anyagi kárért anyagi felelősséggel tartozik.

8. Szervezeti és működési szabályzat

A Szakosztály legfőbb szerve a Vezéri Tanács.
Az Vezéri Tanácsot össze kell hívni, ha a Szakosztály vezetősége azt kéri, illetve ha azt a Szakosztály tagjainak több mint a fele - a cél és az ok megjelölésével - kezdeményezi. A Vezéri Tanácsot az elnök akadályoztatása esetén az egyesület titkára hívja össze.

Az Vezéri Tanács hatáskörébe tartozik:

 • a Szakosztály működési szabályzatának megállapítása és módosítása;
 • a Szakosztály 1989. évi II. tv. 13.§ szerinti társadalmi szervezetek szövetségéhez való csatlakozása,
 • a Szakosztály éves költségvetésének jóváhagyása,
 • a Szakosztály éves beszámolójának megtárgyalása elfogadása,
 • a Szakosztály egyesülése más társadalmi szervezetekkel,
 • a Szakosztály vezetőségi tagjainak megválasztása és visszahívása,
 • a Szakosztály megszüntetésének kimondása.

A Szakosztály vezetősége – Vezéri Tanács A vezetőség tagjait (a tisztségek megjelölésével) a Szakosztály közgyűlése nevezi ki
a Szakosztály tagjai közül. Megbízatásuk 2 (két) évre szól. A tisztségviselők megbízatásuk lejárta után mindaddig tisztségükben maradnak,
amíg a Szakosztály közgyűlése nem választ másik tisztségviselőt.

A vezetőség három tagú, a szakosztályvezetőből, a gazdasági vezetőből és a titkárból áll. A vezetőség a Szakosztály ügyintéző szerve, szervezi és irányítja a Szakosztály munkáját.

A vezetőség hatáskörébe tartozik:

 • döntés a tagfelvételi kérelmek ajánlásáról,
 • döntés a Szakosztály gazdálkodásáról,
 • éves beszámoló készítése az Egyesületi elnökségi ülés részére,
 • Szakosztályon belüli egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jelleggel munkabizottságok, illetve felelősök kijelölése,
 • a Szakosztály hatáskörébe tartozó minden olyan kérdés, amelyet a törvény vagy az alapszabály illetve a működési szabályzat nem utal az Egyesületi Elnökség illetve  az Egyesület közgyűlésének a hatáskörébe, vagy az Elnökség, közgyűlés esetenként nem vonja azt a saját döntési körébe.

A Szakosztály vezetője:
A Szakosztály képviseletét a szakosztályvezető látja el. A szakosztályvezető a vezetőség
ülései között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. A szakosztályvezető képviseli a Szakosztályt harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. A Szakosztály nevében önállóan ír alá.

A gazdasági vezető:
A gazdasági vezető kezeli a Szakosztály pénzeszközeit, pénztárát, elkészíti a Szakosztály pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót.

A Szakosztály titkára:
A titkár a szakosztályvezető irányításával szervezi és intézi a Szakosztály ügyeit, gondoskodik
a vezetőségi ülések megtartásáról, a Szakosztály feladatainak végrehajtásáról. Vezeti a
tagnyilvántartást.

9.  A Szakosztály gazdálkodása:
A Szakosztály vagyona az Egyesület által nyújtott támogatásokból, magán és jogi
személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei felajánlásaiból,
továbbá a Szakosztály vállalkozási tevékenységének hasznából képződik. A felajánlások
elfogadása tárgyában a Szakosztály vezetősége dönt. A Szakosztály nem nyereségorientált
szervezet, vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan folytat, az ebből származó
nyereséget a jelen működési szabályzatban meghatározott céljainak megvalósítására fordítja.
A Szakosztály tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készpénzkiadásaik
megtérítésére azonban igényt tartanak. A Szakosztály működésével, szellemiségével
kapcsolatos feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni (megbízás).
Az alkalmazás felöl a Szakosztály vezetősége dönt.

10.   Határozathozatal:

A Szakosztály vezetőségi ülése határozatképes, ha azon a vezetőség legalább négy tagja                 jelen van, melyből az egyik a szakosztályvezető. A vezetőség határozatait a megjelentek egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén, nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt. A határozatokat a Szakosztály szervei nyílt szavazással hozzák. Titkos szavazás szükséges, ha a döntést hozó szerv jelen lévő tagjainak 1/3-a ezt kéri. Személyi kérdésekben a Szakosztály szervei döntéseiket minden esetben titkos írásbeli szavazással hozzák. Személyi kérdésben tartott titkos szavazás szavazategyenlősége esetén bármely tag indítványára új szavazást kell tartani. A szavazás ismétlése egy ülésen háromszor indítványozható. A Szakosztály vezetőségét a tagok választják. Megbízatásuk bármikor, a tagok 2/3-os többségi szavazatával visszavonható. Amennyiben valamely vezetőségi tag önként lemond, a tagok egyszerű többséggel választanak helyette új vezetőt, erre a jelentkezés önkéntes.

11.   A Szakosztály megszűnése:

 • ha a megszüntetést az Egyesületi elnökség kimondja,
 • A Szakosztály megszüntetését kimondó döntésben rendelkezni kell a Szakosztály - hitelezők kielégítése után - fennmaradó vagyonának felosztásáról, illetve hovafordításáról.

12.  Záró rendelkezések:

A jelen működési szabályzatban nem érintett kérdésekben a BKKHE Alapszabálya, valamint
a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., továbbá a társadalmi
szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Sportcsarnok használati rendje (Lőtéri Rend )  Érvényes: 2010. február 25-től a visszavonásig.

1.      A Sportcsarnok az íjászat idejére lőtérnek minősül.

2.      A lőtér nyílt és rejtett veszélyeket hordoz!

3.      Lőtéren csak olyan személy tartózkodhat, aki - függetlenül attól, hogy tagja-e
a NTE 1866 ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLYNAK vagy sem - a Lőtéri Rendet és a foglalkozásvezető
utasításait magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint láthatóan nem áll alkohol vagy más kábító hatású szer hatása alatt.

4.      Foglalkozásvezető a Szakosztályvezető, vagy az általa megnevezett személy lehet.

5.       Amennyiben a nevezett személyek közül foglalkozásvezetői minőségben senki sincs jelen, a foglalkozás nem minősül edzésnek, az ott történtekért a NTE 1866 ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLY
nem vállal felelősséget.

6.      Az edzés a jelenléti ív aláírásával, és a vesszőtartók kihelyezésével veszi kezdetét.

7.      Szakosztályi tag akkor vehet részt az edzésen, ha előzőleg aláírásával tudomásul veszi a Lőtéri Rendben foglaltakat, és nincs lejárt tagdíjtartozása.

8.      Nem szakosztályi tag akkor vehet részt az edzésen, ha a foglalkozásvezető engedélyezi, valamint aláírásával tudomásul veszi a Lőtéri Rendben foglaltakat.

9.      Edzésen íjat megfeszíteni csak lőállásban, a cél irányába szabad. Az íjász mindig a vele szemben álló vesszőfogóra lő, kerülve a keresztbe való lövéseket, az abból fakadó kockázatokat. Ez alól a  foglalkozásvezető felmentést adhat, különleges íjászfeladat gyakorlása céljából.

10.  A kilőtt vesszők vesszőfogóból történő kihúzása, valamint az ellőtt vesszők keresése, ill. a vesszőfogók egyéb okból történő megközelítése egyszerre történik. Ez idő alatt a lövészet szünetel!

11.  Vesszőkihúzáskor nem kötelező az előző pontot alkalmazni, ha a szomszédos lőállások egymás közti távolsága meghaladja a hosszabb lőtávolság felét, de legalább 5 métert. Ez nem vonatkozik a vesszőkeresésre és egyéb esetekre! Az ajánlott távolság 9 méter. A foglakozásvezető minden esetben, saját belátása szerint felülbírálhatja az adott rendelkezéseket

12.  Látogatók, nézők kizárólag a lővonal mögötti területen tartózkodhatnak.

13.  Bármilyen rendellenességet, akadályt, problémát, hibát vagy sérülést azonnal jelezni kell a
foglalkozásvezetőnek.

14.  Ha az edzésen különleges esemény történik, azt a foglalkozásvezető jegyzőkönyvben rögzíti.

15.  Az edzésnek akkor van vége, amikor a foglalkozásvezető a vesszőtartókat beveteti.

16.  A teremben a dohányzás tilos!

17.   A teremben váltás cipő használata kötelező.

18.  A Lőtéri Rend megszegéséből illetve a felszerelés hibájából eredő balesetért vagy kárért a NTE 1866 ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLYA nem vállal felelősséget.

19.  A Lőtéri Rend nem ismerete nem mentesít az abban foglaltak alól.

20.  A nem szabályozott kérdésekben a foglalkozásvezető utasításai az irányadóak.


Nagykanizsa, 2010. 01. 25.

Szakosztály vezetősége    

 
Facebook